<p id="pjdtx"><strong id="pjdtx"><small id="pjdtx"></small></strong></p><output id="pjdtx"></output><acronym id="pjdtx"><label id="pjdtx"></label></acronym>

  1. <acronym id="pjdtx"><strong id="pjdtx"></strong></acronym><pre id="pjdtx"></pre>
   1. Duyuru
    Hopewind Electric, ki?isel gizlili?inize büyük ?nem verir. Web sitemize eri?meden ?nce tüm ?erezlerin kullan?m?n? kabul etmenizi rica ederiz. ?erezleri nas?l kulland???m?z hakk?nda daha fazla bilgi almak i?in lütfen Gizlilik Politikam?za g?z at?n.
    Gizlilik Beyan?

    Bu web sitesindeki herhangi bir hizmeti kullanmadan ?nce lütfen bu politikay? dikkatlice okuyun ve iyice g?zden ge?irin. Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd. taraf?ndan (bundan b?yle "biz" veya "Hopewind Electric" olarak an?lacakt?r) sa?lanan herhangi bir hizmete g?z atman?z veya o hizmeti kullanman?z, bu politikan?n i?eri?ini tamamen anlad???n?z? ve kabul etti?inizi g?sterir. Teknolojik ilerlemeler veya hizmet iyile?tirmeleri nedeniyle bu web sitesi, bu politikan?n i?eri?ini ayarlayabilir veya g?zden ge?irebilir. Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, revize edilmi? politikaya ba?l? kalaca??n?z anlam?na gelir.

     

    1. ?erezleri Nas?l Kullan?yoruz

    Web sitesinin normal i?leyi?ini sa?lamak ve daha iyi hizmetler sunmak i?in bilgisayar?n?zda veya mobil cihaz?n?zda sa?lanan ?erezler, Flash ?erezler veya di?er yerel depolamalar? saklayabiliriz. Bunlar genellikle tan?mlay?c?lar, site adlar? ve baz? numaralar ve karakterler ("?erezler") idir. ?erezler aslen, kimlik do?rulama, tercih ayarlar?, veri ve hizmet güvenli?ini sa?lama, daha iyi hizmetler sunma, hizmet verimlili?ini art?rma, hizmetleri anlama ve geli?tirme, web sitesi kullan?m?n? analiz etme ve pazarlama ve reklamc?l?k faaliyetlerine yard?mc? olma amac?yla kullan?l?r.

     

    2. Ki?isel Bilgiler Hakk?nda

    Yasal, me?ru ve gerekli ilkeler do?rultusunda size hizmet sunmak i?in gerekli olan bilgileri toplar?z. Bu; ad?n?z, adresiniz, ileti?im bilgileriniz, kay?t bilgileri (kay?tlar arac?l???yla saklanan ki?isel konu i?lem kay?tlar?, web sitesi gezinme kay?tlar?, yaz?l?m kullan?m kay?tlar?, t?klama kay?tlar?, favori listeleri vb.), yaz?l?m bilgileri, IP adresi, hizmet ve ileti?im kay?tlar? bilgileri ve e-posta adreslerinizi i?erebilir ancak bunlarla da s?n?rl? de?ildir. Ayr?ca, bu web sitesinde giri? yaparak veya beyanda bulunarak sizin taraf?n?zdan g?nüllü olarak sa?lanan bilgiler, toplama i?in g?nüllü r?zan?z olarak kabul edilir. Belirli ?erez türlerini reddetmek, web sitesi deneyiminizi ve size sa?layabilece?imiz hizmetleri etkileyebilir.

    Toplad???m?z bilgiler, sadece hizmetler vermek, ki?iselle?tirilmi? ihtiya?lar?n?z? kar??lamak, güvenli?i sa?lamak, hizmetlerimizi analiz etmek ve geli?tirmek ve bu politikada a??k?a belirtilmeyen di?er hizmetlerimizi iyile?tirmekle ilgili ama?lar i?in kullan?l?r. Bilgileri bu politikada belirtilmeyen ama?lar i?in kullanmandan ?nceden sizden onay alaca??z.

     

    3. Payla??m

    Bilgilerin i?lenmesi, payla??m?, kullan?m? ve if?as? konusunda kat? kurallar?m?z var. Ancak, size tüm hizmetleri ba??ms?z olarak sa?layamad???m?z i?in, gerekli hizmetleri sa?lamak i?in ilgili ki?isel bilgilerinizi ba?l? ?irketlerimizle, ortaklar?m?zla, tedarik?ilerimizle ve di?er ü?üncü taraflarla payla?mak veya onlara emanet etmek zorunda kalabiliriz. Ki?isel bilgilerinizin güvenli?ini mümkün oldu?unca korumak i?in gerekli teknik ve y?netimsel ?nlemler alaca??z.

     

    4. Bize Ula??n

    Bu politika veya di?er konularla ilgili herhangi bir sorunuz, g?rü?ünüz veya ?neriniz olmas? durumunda a?a??da belirtilen yollar arac?l???yla bize ula?abilirsiniz:


    Tel.: 0755-86026786

    E-posta: hopewind@hopewind.com

    久久久久久久中文字幕_亚洲高清无码一区二区_中文字幕无码免费视_国产成人a人亚洲精v品无码